کتاب های جدید مرتبط با حسابداری

عنوان: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

نویسندگان: دکتر مهربان پور، دکتر کاظم پور

انتشارات: نگاه دانش

مقطع: کارشناسی حسابداری

برای دریافت شرح مختصری از کتاب کلیک کنید.

—————————————————————————–

عنوان: درآمدی بر تئوری حسابداری

نویسندگان: دکتر مرادی، دکتر اسکندری و دکتر سوری

انتشارات: نگاه دانش

مقطع: کارشناسی ارشد حسابداری

برای دریافت شرح مختصری از کتاب کلیک کنید.

—————————————————————————–

عنوان: نکات برجسته استانداردهای حسابداری ایران

نویسنده: حمید دیانت پی

انتشارات: سازمان حسابرسی

مقطع: کلیه مقاطع

برای دریافت شرح مختصری از کتاب کلیک کنید.

—————————————————————————–