ارتـــبــــــاط بــــــا مــــــن

بازدید کنندگان عزیز،

در صورتی که سوال های درسی داشته و یا در زمینه های تحصیلی نیاز به مشاوره دارید می توانید موضوع را از راه های ارتباطی زیر به اطلاع بنده برسانید تا مورد بررسی قرار بگیرد. با نهایت احترام، درصورتی که مطالب نامربوطی ارسال شود پاسخ داده نخواهد شد.

std.projects.inform@gmail.com

.

آیدی شخصی: @alireza_acc_tel

https://instagram.com/alireza_acc_inst

.

Alireza Rahrovi

 .

 Alireza Rahrovi Dastjerdi