مقـــالات مـــن

۱۳۹۰ 

۱ – تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سطح نگهداشت وجه نقد

چاپ شده در مجله حسابداری و مدیریت مالی (ویژه نامه هفته پژوهش)

 برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۳۹۱

۲ –  نقش سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) در مدیریت زنجیره ی عرضه(SCM)

چاپ و ارائه شده در همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت مالی – هفته پژوهش – دانشگاه اصفهان

 برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۳ – تحليل عوامل اثرگذار بر سطح نگهداشت وجه نقد

چاپ شده در فصلنامه حسابداری مالی (علمی – پژوهشی)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۳۹۲

۴ – The Effects of Independent Managers, Institutional Shareholders and Audit Expenses on the Probability of Financial Crisis

چاپ شده در مجله Asian Economic and Financial Review  (علمی – پژوهشی)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۵ – ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت

چاپ شده در فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی (انجمن حسابداری ایران)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید. 

۶ – مروری بر اصولGAAP  در زمینه‌ طبقه بند در ترازنامه با تاکید بر بدهی ها – ارائه شده توسط ASC در سال ۲۰۱۲

چاپ و ارائه شده در همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت مالی – هفته پژوهش – دانشگاه اصفهان

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

 7 – اثر میزان سرمایه گذاری و مدیریت ریسک بر مدیریت زنجیره عرضه

چاپ شده در فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری (انجمن حسابداری ایران)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۳۹۳ 

۸ – فرایند یکپارچه سازی استاندارهای بین المللی حسابداری در آمریکا و اروپا

چاپ شده در فصلنامه حسابدار رسمی (جامعه حسابداران رسمی ایران)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

 1394 

۹ – تحلیل تأثیر تغییر روش پژوهش در تبیین ارتباط بین رشد و سودآوری شرکت

چاپ و ارائه شده در سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران – دانشگاه تهران

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۰- بررسی علل وقوع و انتشار بحران مالی جهانی با تاکید بر رویکرد پیچیدگی

چاپ شده در مجله حسابداری و منافع اجتماعی (دانشگاه الزهرا)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۱ – ارتباط بين وقفه قيمت و بازده مورد انتظار سهام

چاپ شده در مجله پژوهش های حسابداری مالی (علمی – پژوهشی)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۲ – روش های ترکیبی در پژوهش های حسابداری

چاپ و ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری – تهران – دانشگاه شهید بهشتی

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۳۹۵ 

۱۳ – بررسی مبانی شادی و تطبیق آن ها با مفاهیم حسابداری

چاپ و ارائه شده در چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران – دانشگاه ارومیه (انتخاب و معرفی شده جزو سه مقاله برگزیده همایش)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۴ – نابهنجاری های بازار و بازده های غیرعادی

 چاپ شده در مجله پیشرفت های حسابداری (علمی – پژوهشی)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۳۹۶ 

به دلیل درگیری کامل به تدوین رساله دکتری، در سال ۹۵ هیچ مقاله ای تدوین و ارسال نشده و لذا در سال ۹۶ مقاله ای به چاپ نرسیده است.

مقالات مستخرج از رساله دکتری نیز در سال ۹۶ ارسال و در سال های بعدی به چاپ رسیده اند.

۱۳۹۷ 

۱۵ – ارزیابی خطر تقلب مدیران با استفاده از روش داده‌کاوی

 چاپ شده در مجله دانش حسابداری (علمی – پژوهشی) – مستخرج از رساله دکتری

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۳۹۸

۱۶ – Detecting manager’s fraud risk using text analysis: evidence from Iran

چاپ شده در مجله ی Journal of Applied Accounting Research – (علمی – پژوهشی) – مستخرج از رساله دکتری

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۷ – انطباق انگیزه های تقلّب در مدیران با الگوی نظریه چشم انداز تجمعی از طریق تجزیه و تحلیل متن

 چاپ شده در مجله پژوهش های تجربی حسابداری (علمی – پژوهشی) – مستخرج از رساله دکتری

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۸ – معرفی جایگزین‌هایی برای شیوه تفکر در حسابداری: «رویکرد انتقادی» و «تفکر بینابینی»

 چاپ شده در مجله مطالعات حسابداری و حسابرسی 

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۴۰۰

۱۹ – تأثیر حجم افشای اطلاعات بر کارایی فرایند قیمت‌گذاری سهام

چاپ شده در مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی (علمی – پژوهشی)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۱۴۰۱

۲۰ – تأثیر ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه ای: نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات داخلی

چاپ شده در مجله دانش حسابداری (علمی – پژوهشی)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

۲۱ – Conceptual structure of balanced scorecard research: A co-word analysis

چاپ شده در مجله Evaluation and Program Planning (علمی – پژوهشی)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.