سال تحصیلی ۹۶-۹۷

نیمسال اول – مباحث جاری در حسابداری – دانشگاه اصفهان :                     دریافت

نیمسال اول – حسابداری کشاورزی و دامپروری – دانشگاه اصفهان :             دریافت

 

 

نیمسال دوم– حسابداری صنعتی ۳ – دانشگاه اصفهان :                             دریافت