سال تحصیلی ۹۹ – ۴۰۰

نیمسال اول – مدیریت مالی (۱) – دانشگاه اصفهان : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دریافت

نیمسال اول – بازار سرمایه و ابزار تأمین مالی اسلامی – دانشگاه اصفهان : . . . . .  دریافت

نیمسال اول – مباحث جاری در حسابداری – دانشگاه اصفهان : . . . . . . . . . . . . .  دریافت

نیمسال اول – مبانی حسابداری مدیریت – دانشگاه اصفهان : . . . . . . . . . . . . . .  دریافت

نیمسال اول – حسابداری کشاورزی و دامپروری – دانشگاه اصفهان : . . . . . . . . . .  دریافت

نیمسال دوم – مدیریت سرمایه گذاری – دانشگاه اصفهان: . . . . . . . . . . . . . . . . . دریافت

نیمسال دوم – بهایابی ۱ – دانشگاه اصفهان: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دریافت