سال تحصیلی ۹۵-۹۶

نیمسال اول – مباحث جاری در حسابداری – دانشگاه اصفهان :                     دریافت

نیمسال اول – حسابداری کشاورزی و دامپروری – دانشگاه اصفهان:              دریافت

نیمسال اول – اقتصادسنجی پیشرفته – کارشناسی ارشد:                             دریافت

نیمسال اول – حسابداری مدیریت پیشرفته – کارشناسی ارشد:                      دریافت

 

 

نیمسال دوم – حسابداری صنعتی ۳ – دانشگاه اصفهان:                              دریافت

نیمسال دوم – کارگاه اقتصادسنجی (کارشناسی ارشد) – دانشگاه اصفهان:   دریافت