سال تحصیلی ۹۳-۹۴

نیمسال اول – اصول حسابداری ۱ – کارشناسی اقتصاد – دانشگاه اصفهان :                         دریافت

نیمسال اول – حسابداری صنعتی ۲ – کارشناسی حسابداری – دانشگاه اصفهان :                  دریافت

 

 

نیمسال دوم – اصول حسابداری ۲ – کارشناسی اقتصاد – دانشگاه اصفهان :                        دریافت

نیمسال دوم – حسابداری صنعتی ۱ – کارشناسی حسابداری – دانشگاه اصفهان :                  دریافت