سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹

نیمسال اول – حسابداری کشاورزی و دامپروری – دانشگاه اصفهان :…….….. دریافت

نیمسال اول – حسابداری صنعتی ۳ – دانشگاه اصفهان :…………………….….. دریافت

نیمسال اول – مباحث جاری در حسابداری – دانشگاه اصفهان :…………..….. دریافت

.

نیمسال دوم – بهایابی ۲ – دانشگاه اصفهان :………………………………………….. دریافت

نیمسال دوم – مباحث جاری در حسابداری – دانشگاه اصفهان :……………….. دریافت

نیمسال اول – حسابداری صنعتی ۱ (رشته مدیریت) – دانشگاه اصفهان:….. دریافت

نیمسال دوم – حسابداری صنعتی ۳ – دانشگاه اصفهان :…………………….….. دریافت