سال تحصیلی ۹۴-۹۵

نیمسال اول – مباحث جاری در حسابداری – کارشناسی – دانشگاه اصفهان :                      دریافت

نیمسال اول – حسابداری کشاورزی و دامپروری – کارشناسی – دانشگاه اصفهان :               دریافت

 

 

نیمسال دوم – مباحث جاری در حسابداری – کارشناسی :                                                     دریافت

نیمسال دوم – اقتصادسنجی پیشرفته – کارشناسی ارشد:                                                   دریافت

نیمسال دوم – حسابداری مدیریت پیشرفته – کارشناسی ارشد:                                            دریافت