سال تحصیلی ۹۷-۹۸

نیمسال اول – مباحث جاری در حسابداری – دانشگاه اصفهان :………………. دریافت

نیمسال اول – حسابداری کشاورزی و دامپروری – دانشگاه اصفهان :……….. دریافت

نیمسال اول– اصول حسابداری ۱ – دانشگاه اصفهان : ……………………….. دریافت

.

.

نیمسال دوم – حسابداری صنعتی ۳ – دانشگاه اصفهان: …………………………. دریافت

نیمسال دوم – تکنولوژی اطلاعات در حسابداری – دانشگاه اصفهان: …………… دریافت