چاپ مقاله تحلیلی-انتقادی در مجله مطالعات حسابداری و حسابرسی

تفکر انتقادی شیوه ای برای تفکر است که درستی هیچ چیز را به صورت پیش فرض قبول نکرده و همواره به دنبال به چالش کشیدن موضوعات و عقاید است. در همین راستا نظریه انتقاد توسط هورکایمر در آلمان ارائه شد.

نظریه انتقاد بر حسابداری هم تأثیر گذاشته است. حسابداری انتقادی شاخه ای از حسابداری است که معتقد است که حسابداری صرفاً مجموعه ای از روش ها برای تهیه گزارش های مالی نیست. بلکه در جامعه نقش های اجتماعی و سیاسی بازی می کند.

شیوه تفکر بینابینی روشی برای اندیشیدن در حسابداری است که ریشه در نظریه انتقاد داشته و در سال ۱۹۹۵ توسط لافلین به دنیای حسابداری وارد شد. مقاله ی حاضر این رویکرد را معرفی کرده و در انتها جایگاه تفکر انتقادی در آموزش حسابداری در کشور ایران را به چالش کشیده است. صفحه اول مقاله را قرار داده ام. برای دانلود متن کامل مقاله به منوی مقالات من مراجعه فرمایید.